Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрлийн талбайд хийх техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх.

Дансны нэгдсэн жагсаалт нь мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогийг бүрэн тусгасан, нягтлан бодох бүртгэлээр дамжуулан хүлээн авах мэдээллийн …

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

1.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл олгох, сунгах болон зөвшөөрөлтэй холбогдох бусад харилцаанд доор дурдсан зарчмыг баримтална: 1.1.үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн эрх ашиг, хүний амь нас, эрүүл ...

Маркетингийн удирдлага | PDF

Маркетингийн удирдлага. МАРКЕТИНГИЙН УДИРДЛАГА 3.1 Маркетингийн удирдлагын тухай ойлголт Нийгмийн аливаа үйл хэрэг тодорхой чиглэл, зорилготой, удирдлагын хүрээнд явагддаг. Зах зээлийн ...

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн . 2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ . 2.1. Мөнгөн орлогын дүн (+) Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, тэдгээртэй адилтгах орлогын албан ...

Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтад тавигдах өнөөгийн …

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар нь гэмт хэрэг үйлдэгдэх талбар болсон явдал анхаарал татахуйц бас нэг асуудал болоод байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлан борлуулалт, түрээслүүлэх, түрээслэх үйл явц журамлагдаагүй, Засгийн ...

ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ 2

2. Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс зээл олгох гэрээ 110 3. Мөнгөн хадгаламжийн гэрээ 114 4. Банкны баталгаа болон батлан даалтын гэрээ 117 5. Тооцоо нийлэх гэрээ 123

Энэхүү хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) - ийг СТОУС 5 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө ба зогсоосон үйл ажиллагаа – д заасны дагуу бүртгэнэ.