үйлчилгээний гарын авлага

ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР. 23 ... Мөнгөн дүн нь 1000-т хуваагдах естойг анхаарна уу. Энэ нь АТМ-ээс гарах боломжит мөнгөн дэвсгэрт юм. Таны авсан гуйвуулгын код нь 1 цагийн хүчинтэй зөвхөн

Анхан шатны баримт нөхөх заавар

Анхан шатны баримтын бүрдэлт, үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна. Анхан шатны баримтгүй ажил гүйлгээг бүртгэл, тайланд тусгахыг хориглоно. Хоёр ...

Lecture11 | PPT

Орох мөнгөн урсгал нь нягтлан бодох бүртгэлийн "ашиг"-тай тэнцүү байх албагүй. Орох мөнгөн урсгалыг тооцохдоо татварын дараах цэвэр ашиг дээр элэгдэл гэх мэт мөнгөн бус зардлуудыг нэмнэ.

Mungun hurungiin udirdlaga

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ҮР АШИГТАЙ УДИРДЛАГА НЬ Хэзээ, хаана, хэдий хэмжээний хэрэгцээ гарахыг урьдчилан мэдэж байх Нэмэлт санхүүжилт хэрэгцээг хэрхэн хангахыг мэдэж байх Хэрэгцээтэй үед ...

НББОУС лекц :|: Bujee

Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь санхүүгийн бусад тайлангийн хамт аж ахуйн нэгжийн цэвэр хөрөнгийн өөрчлөлт, түүний санхүүгийн (өр төлбөр болон төлбөрийн чадвар гэх мэт) бүтэц өөрчлөгдөж ...

Анхан шатны баримт нөхөх заавар

Анхан шатны баримтгүй ажил гүйлгээг бүртгэл, тайланд тусгахыг хориглоно. Хоёр. Мөнгөн хөрөнгийн маягтыг нөхөх заавар. 1.Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын баримт. НХМаягт МХ-1,2. Бэлэн мөнгөний ...

Мөнгөн урсгалын тайлан (CashFlow Statement)

Бэлэн мөнгөний өсөлт/бууралтыг тооцно, Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь 3 хэсгээс бүрдэнэ. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ. Байгууллагын эрхэлж буй үндсэн үйл ажиллагаатай ...

Хэвлэх хувилбар

Мөнгөн гүйлгээний журналд бүртгэх үндсэн ажил гүйлгээний журналын бичилт нь мөнгөний дансны дебет, борлуулалтын болон дансын авлага зэрэг холбогдох дансдын кредит гэсэн бичилт байна.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан-2020 PDF | PDF

Мөнгөн хөрөнгийн С2 хх. fМөнгөн гүйлгээний тайлан. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн. гүйлгээг тайлагнах шууд ба шууд бус. арга байдаг. Шууд арга нь мөнгөн орлого зардлын. зөрүүгээр мөнгөн ...

Хэвлэх хувилбар

Мөнгөн гүйлгээний журналд бүртгэх үндсэн ажил гүйлгээний журналын бичилт нь мөнгөний дансны дебет, борлуулалтын болон дансын авлага зэрэг холбогдох …

Мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлт | Knowledge Base

Мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлт. Dayansoft ERP системийн цэс: Мөнгөн хөрөнгө -> Мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлт. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө бүлгийн дансаар Ажил гүйлгээ бүртгэхэд харьцсан дансны ард ...

Lecture 3 | PPT

Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим Корпорацийн санхүү Лекц 3 Санхүүгийн тайлангууд ба мөнгөн урсгал Хичээлийн индекс: BA 301 Хичээлийн кредит: 3 Судлах анги: СМ-3, ҮМ-4. Сэдвийн ...

САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН (viii) ... Санхүүгийн тайлангийн тодруулгыг бэлтгэх үлгэрчилсэн загвар. 1. Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлангийн тэмдэглэл нь дараах ...

Мөнгөн гүйлгээний журналд бүртгэх үндсэн ажил гүйлгээний журналын бичилт нь мөнгөний дансны дебет, борлуулалтын болон дансын авлага зэрэг холбогдох дансдын кредит гэсэн бичилт байна.