Хог хаягдал гэж юу вэ ? Хог...

Хог хаягдлийн эх үүсвэр нь цэгэн болон цэгэн бус байдаг. Цэгэн эх үүсвэрээс гарч буй хог хаягдал дээр стандарт тавьж нэгдсэн цэгт хог хаягдлын менежмэнтийг хэрэгжүүлэхэд асуудал байхгүй.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ЗДТГ

Аймгийн Засаг даргын хүлээх үүрэг: 5.1.1.Хууль журмыг хэрэгжүүлэхэд нь сумдын ЗДТГ болон иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжиж ажиллана. 5.1.2.Хог хаягдал ангилах ...

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

4.1.37."барилгын хог хаягдал" гэж барилгын суурь бэлтгэх, барилга барих, засварлах, буулгах болон авто зам барих, засварлахад үүсэх хог хаягдал, явган хүний зам талбай, ногоон байгууламжийн тохижилт, инженерийн шугам ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.3.1.бүрэн, үнэн зөв бөглөсөн "Аюултай хог хаягдал экспортлох өргөдөл" (Хавсралт); 2.3.2.аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар; 2.3.3.аюултай хог хаягдал цуглуулах, дахин боловсруулах үйл ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

9.4.3.хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулах, батлагдсан загварын дагуу гэрээ байгуулан ажиллах, гэрээний биелэлтийг

Хог хаягдал

Энэ хуулиар энгийн хатуу хог хаягдал, цацраг идэвхт хог хаягдлаас бусад хий, шингэн, хатуу төлөвт орших аюултай хог хаягдалын харилцааг …

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

4.1.37."барилгын хог хаягдал" гэж барилгын суурь бэлтгэх, барилга барих, засварлах, буулгах болон авто зам барих, засварлахад үүсэх хог хаягдал, явган хүний зам …

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

3.1.1.энгийн хатуу хог хаягдал; 3.1.2.цацраг идэвхт хог хаягдлаас бусад хий, шингэн, хатуу төлөвт орших аюултай ... 4.1.25."хог хаягдлын норматив" гэж нэгж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, иргэнээс үүсэх хог

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Зураг 17. Хаягдал дугуй хадгалах талбай ..... 24 Зураг 18. Хаягдал шатаах зуух болон Уураар ариутгах төхөөрөмж ..... 25 Зураг 19.