Google Form ашиглах аргачлал

Энэ хуудаст асуулга ба тест дотор и-мэйл бичих асуулт оруулах эсэх, үр дүн ба дүнг и-мэйлээр илгээх эсэх, нэг оролцогч нэг удаа л хариулах эсэх, хариулсан тест, асуултуудаа дахин засаж болох ...

Судалгааны арга зүйг ойлгох нь

Судалгааны аргачлал нь судалгааны арга зүйд багтах явцын нэг хэсэг бѳгѳѳд судалгааны үр дүнг олж авах арга, техникийг хэлж байгаа юм. Жишээ нь: Санал асуулгын арга, ажиглалтын арга ...

холбооны инженер Архив

Кластер толгойг хүлээлгэн өгөх механизм ашиглан утасгүй мэдрэгчийн сүлжээг хуваах, нэгтгэх замаар өөрчлөгдсөн эрчим хүчний хэмнэлттэй бөөгнөрөл боловсруулах.

Асуулга боловсруулах

Асуулгын хуудсыг боловсруулах. Асуумжийг нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд маш их ашигладаг бөгөөд асуумжийн хуудсыг хэрхэн яаж бэлтгэх нь чухал, практик …

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

боловсруулах, батлах Бодлого боловсруулах Харилцаа холбооны тухай хууль: 6.1.10.үндсэн сүлжээг өргөтгөн хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

Тодруулах судалгаа

Тодруулах судалгаа. Асуулга судалгааны арга Асуулга судалгааны хариу арга хэмжээг сайжруулах Ажиглалтын аргууд Асуулга судалгаа болон ажиглалтын аргуудын харьцуулалт Ил буюу биечилсэн ...